วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชาส31101

คำอธิบายรายวิชา ส 31101 สังคมศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม การปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ วิเคราะห์ถึงความสำคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล ศึกษาความหมาย ความสำคัญแนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อประเทศไทย สาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์และประเมินสถานการรฦ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้และก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฏก หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ข้อปฏิบัติทางสายกลางและแนวคิดการพัฒนาศรัทธาและปัญญาทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ การสืบค้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริบยธรรมค่านิยมอันดีงาม ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มาตรฐาน ส 1.1 ตัวชี้วัด ม 4/ มาตรฐาน ส 1.2 ตัวชี้วัด ม 4/ มาตรฐาน ส 2.1 ตัวชี้วัด ม4/2 ม4/3 ม4/4 ม4/5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น